Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH
KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)


Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy – pok. nr 210, nr tel. 63 275-14-44 wew. 260 oraz na stronie internetowej slupca.praca.gov.pl.

Starosta rozpatruje wnioski złożone w terminie podanym w w/w informacji o naborze wniosków. Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru lub po jego zakończeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW OBOWIĄZUJE
OD DNIA 29.05.2017r. DO DNIA 09.06.2017r.Szczegóły w załączniku.
  
Załączniki
Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS.pdf
Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy
zaprasza osoby zainteresowane bonem na zasiedlenie do składania wniosków o przyznanie bonu.
 
 
Jeśli jesteś osobą do 30 roku życia
zarejestrowaną jako Osoba Bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy weź udział w projekcie, a otrzymasz bon na zasiedlenie w kwocie około 8 000 zł.
 
 
Wnioski o bon na zasiedlenie przyjmowane są na bieżąco.


 
Szczegółowe informacje można uzyskać:
Bon na zasiedlenie – pok. 210
(tel. 275 14 44 wew. 260)
Załączniki
Ogłoszenie nabór wniosków wszyscy bon na zasiedlenie PO WER 2017.doc

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy 
ul. Piastów 2
62-400 Słupca

Tel/Fax: (63) 275 14 44 
e-mail: pup@pup-slupca.pl


Godziny urzędowania – 7:00 do 15:00
Godziny obsługi osób bezrobotnych - 8:00 - 14:00


Informacja dot. korespondencji elektronicznej z urzędem:

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
 • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę