Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy


INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH KFS NA ROK 2017.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 16 grudnia 2016r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które wejdzie w życie 1 stycznia 2017r., nabór  wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS zostanie ogłoszony niezwłocznie po uzyskaniu przez Starostę Słupeckiego informacji od Marszałka Województwa Wielkopolskiego o limicie środków KFS na rok 2017.

Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków, priorytety wydatkowania środków KFS oraz elementy, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków podane będą w informacji o naborze wniosków umieszczonej na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy oraz na stronie internetowej tut. Urzędu (slupca.praca.gov.pl).
 
 
 
Starosta rozpatruje wnioski złożone w terminie podanym w w/w informacji o naborze wniosków. Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru lub po jego zakończeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Załączniki
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH KFS NA ROK 2017..pdf

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy 
ul. Piastów 2
62-400 Słupca

Tel/Fax: (63) 275 14 44 
e-mail: pup@pup-slupca.pl


Godziny urzędowania – 7:00 do 15:00
Godziny obsługi osób bezrobotnych - 8:00 - 14:00


Informacja dot. korespondencji elektronicznej z urzędem:

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę